xe dien thang bang

141 - Tạm ứng. a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh. số dư tài khoản 136 "Phải thu nội bộ", tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" với các. Tài khoản 1363 - Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn.. b) Lãi tiền gửi ngân hàng do tạm thời chưa sử dụng vốn đầu tư do các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày