xem nang tien ca co that hay khong

Đồng cam kết bồi hoàn cho Công ty vận chuyển / Counter-sign a letter... Tiếng Việt. Tiếng Anh. Tiếng Việt và Tiếng Anh. Language in Shipping Guarantee:. Phí bảo lãnh là: theo quy định trong Thư cấp Tín dụng hoặc theo thỏa thuận giữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày