cách đăng ký mạng mobi ngày

Làm mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Tôi bị mất sổ BHXH, vậy cần làm lại sổ để hưởng thất nghiệp không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày