mẫu đơn bảo lãnh dự thầu

+ Người nhập hộ khẩu vào các huyện phải có thời gian tạm trú tại TP.. + Hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày