tra bưu kiện viettel post

Bài tập nguyên lý kế toán, cách giải bài tập định khoản nguyên lý kế toán. Trong tháng 5/2017 tại Công ty kế toán Thiên Ưng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày