vay tiền cashwagon không trả

Để chia sẻ bài viết mà bạn thấy trên Bảng tin, hãy nhấp hoặc nhấn vào Chia sẻ bên. Làm cách nào để chia sẻ bài viết tôi xem trong Bảng tin trên Facebook?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày