vay ko the chap vietcombank

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa.. hội có sự phân hóa: giàu, nghèo, người nắm quyền lực, người không có gì... Tín dụng thương mại vốn cho vay dưới dạng hàng hóa hay một bộ phận của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày