vietcombank quận 9

Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. Số vòng quay hàng tồn kho: Số vòng quay nợ phải thu: Số vòng quay vốn lưu động:. Hệ số cho biết: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày