bảng màu xanh dương

Đối với động từ bất quy tắc, thể quá khứ và quá khứ phân từ của nó. Bảng động từ bất quy tắc – Hơn 360 từ thông dụng.. (làm) đông lại. 76.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày