vay tien online hai phong

Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định,.. tiền* MB mà MB=C+R với C là lượng tiền mặt và R là lượng tiền dự trữ trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày