code đấu tiên đài tháng 11

Biểu mẫu về đơn dự thầu (Song ngữ Việt Anh) được sử dụng trong trường hợp. trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày