xem vay ga tot sau

Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2. thức C2H2n+2 được V' hơi hỗn hợp X gồm H2và các hiđrocacbon thì ta có:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày