xem sim số đẹp hợp tuổi - xem sim số đẹp hợp tuổi:

Gọi ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d. ⇒⎧⎨⎩2n+1⋮d3n+2⋮d ⇒ { 2 n + 1 ⋮ d 3 n + 2 ⋮ d. ⇒⎧⎨⎩6n+3⋮d6n+4⋮d ⇒ { 6 n + 3 ⋮ d 6 n + 4 ⋮ d.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày