tin thoi gioi nguyen xuan nam

Link download bản full ở cuối bài viết). Tóm tắt: Cho vay ngang hàng những năm qua đã nổi lên như một sự kết hợp độc đáo giữa dịch vụ tài chính và nền tảng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày