bài tập về xác suất thống kê chương 1

Các cú pháp tin nhắn để tra cứu thông tin về điện như sau: 1.Tra cứu tiền điện: TD˽MaKH˽mm/yy gửi 8055 2.Tra cứu nợ tiền điện: NO˽MaKH gửi 8055 3.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày