hoa lan giay nhun

email, số điện thoại, mật khẩu, hình ảnh kiểm tra, chọn hình thức để nhận xác. tiền điện hoặc download hóa đơn điện tử hàng tháng của khách hàng (bước 3).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày