von theus

Vay không có tài sản đảm bảo. Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức.. có thể vay thêm 10% giá trị khoản vay thếp chấp sẵn có từ các ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày