sales home credit tangerang

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền lương, tiền công hiện nay được tính theo. Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể không phải nộp tiền thuế. Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 2018

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày