tiền lưu niệm 50 đồng

Chuyển đến Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng được 10 năm - Từ tháng 01 đến 03/2018 đóng với. Về mức hưởng số tiền BHXH bạn. xã hội một lần mà bạn được hưởng,. Xem ngay: Thủ tục, hồ sơ liên quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày