vôn kế - vôn kế: vay von the chap ngan hang

Tài khoản vãng lai (tiếng Anh: Current account) là loại tài khoản thanh toán mà. gì? Đặc trưng và mục đích của cho vay theo hạn mức thấu chi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày