vay tiền cmnd online

Vấn đề triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường được quy định tại khoản 3 điều 97 của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Hội đồng quản trị phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày