kỳ duyên trong gió tập 36

19.3, 30, 19.4, 30, 19.6, 50, 19.3, 19, 90, 30, 1,254,524. CSC, 18.4, 20.2, 16.6, 17.7, 600, 17.8, 50, 18, 10, 18.1, 10. ▽. 0.3. 18.1, 390, 18.2, 530, 18.3, 990, 18.2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày