bao nguoi tieu dung

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu. kế toán theo Thông tư 133 thì các mẫu như: Biên bản thanh lý TSCĐ , biên bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày