đề kiểm tra hóa 10 chương 1 nâng cao

trị theo thời gian của tiền để quy về giá trị tương đương hay nói cách khác phải. Phương pháp tính tiền lãi như vậy được gọi là phương pháp tính lãi kép.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày