so tien giang lau chua ve

Qua một số kiểm tra từ hệ thống, chúng tôi nhận thấy tình trạng lựa chọn cuốc xe. Hệ thống sẽ tự động ưu tiên phát cuốc xe đến các Đối tác hoạt động tích cực,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày