tinh % hotline fedex philippines

Cá nhân có thể vay gói 100.000 tỷ đồng làm nông nghiệp công nghệ cao. thậm chí là cá nhân đại diện hợp tác xã hoàn toàn có thể vay vốn theo quyết định này. tỷ đồng để cho vay các dự án có hiệu quả với lãi suất ưu đãi ở mức phù hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày