thông tư 130 năm 2017

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là một loại mẫu hợp đồng kinh tế được Công ty. Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày