mau don muon tien - mau don muon tien:

Trả lời bởi: BHXH Việt Nam. Ngày trả lời: 12/03/2015. Câu trả lời: Trường hợp của Anh/Chị chưa nói rõ có đóng BH thất nghiệp hay không. Nếu đóng BH thất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày