vi online forum

Đặc điểm: Khách hang HƯU TRÍ có độ tuổi tối đa là 75 trong suốt thời gian vay. Thời hạn vay tối đa 36 tháng. Hạn mức vay 16 tháng lương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày