nóng trong ngày - nóng trong ngày:

Nhìn trong công thức cấu tạo, ta thấy có 2 liên kết π. trangHM C4H6 : đề cho CTCT: CH2=CH-CH=CH2 => ankadien em tính K = (2x+2-y)/2 thay. lk đôi => có 2 pi ( vì 1 lk đôi = 1pi + 1 xich- ma ) số lk xich - ma CTTQ cho HĐCB : CxHy => số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày