thanh toán vay tiêu dùng homecredit

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ, nội dung, cách lập các chỉ tiêu…. theo. Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.. lớn hoàn thành theo Thông tư 200 · Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày