hạn mức cấp tín dụng tiếng anh là gì

Phim của Tiêu Chiến. Thông tin về Tiêu Chiến. Hình ảnh của Tiêu Chiến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày