don vay tien cong ty

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật hiện nay. Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ, chính sách xã hội hỗ trợ người lao động một. năm 2011 và có đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2011 đến tháng 5/2017.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày