nhạc chúa tin hay không tin tich tac dong ho dang quay

Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo.. theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày