đời sống và tiêu dùng - đời sống và tiêu dùng:

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ. Điều 1. Dịch vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày