tra cứu thông tin giao hàng tiết kiệm

Khi có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng, bạn đã biết nên vay thế. Đảm bảo được khả năng thanh toán khoản vay của ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày