bưu điện bến tre

Tổng số tiền đề nghị vay (Số tiền giải ngân + Phí BH):. Hôm nay, ngày… tháng … năm 20…, tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam,. cho vay thực tế đó, trên cơ sở một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày