dịch vụ đăng ký phút gọi của viettel

Nghệ sĩ Thanh Thế: 'Thù lao đi hát không đủ trả tiền thuê nhà'. Nhìn hoàn cảnh của cô Thanh Thế như vậy mình không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày