ma sa va bac gau

Chỉ mục trang. Chỉ mục trang. Về đầu trang. Khách hàng tổ chức. Định chế tài chính · Khách hàng doanh nghiệp lớn · Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày