hang khong tuyen dung - hang khong tuyen dung:

Cảm âm | Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy | C5✓. CẢM ÂM CHUẨN. Loading... mk thì thổi tone Fa dễ hơn ad ak.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày