đăng ký gọi cho sim mobi lãi suất ngân hàng chính sách

kênh left ngắt lời nhé beat tự mix nên không hay lắm nhưng dùng tạm có beat mới mình làm lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày