cu dâm mau - cu dâm mau:

1.Tìm số tự nhiên x,biết:a/0,9 < x < 1,2 b/64,97 < x < 65,14.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày