vay von tieu dung tai ngan hang bidv

Câu 1: Nêu ba cách viết của số hữu tỉ -3:5 và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số. Câu 2: Thế nào là số hữu tỉ dương? số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm? Câu 3: Giá trị. Câu 7: Tỉ lệ thức là gì?. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Câu 8: Thế nào là số vô tỉ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày