cách đăng ký biển xe máy

Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định Mẫu S23 - DN theo , mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày