thông tin về viettel

Vietcombank là 1 trong những ngân hàng có lãi suất tiền vay cũng khá hấp. ngân hàng Vietcombank, dư nợ tại tháng 01/2018 là 500 triệu đồng – kỳ, lãi trả. Cá nhân. Vay ngắn hạn, Từ 01 đến 06 tháng, 7,2 – 7,5 %/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày