dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện cách đăng ký gói c190

Dưới đây là danh sách hệ thống tài khoản bằng tiếng Anh và có chú thích tiếng Việt.. 212, Fixed assets of finance leasing, Tài sản cố định thuê tài chính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày