video tin tuc dong thap

Chuyển đến Ý nghĩa của việc xem tuổi xông đất đầu năm - Nếu đầu năm suôn sẻ hanh thông tức là khởi. Do đó xem tuổi xông đất để có thể chọn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày