mã bưu điện củ chi tphcm

Trường hợp mở sổ kế toán bằng tay (thủ công); 1.3. Trường hợp. + Các trang sổ kế toán phải đánh số trang từ trang một (01) đến hết trang số cuối cùng.. Không được viết tắt, không ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng.. Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khóa sổ vào cuối mỗi ngày.. (2) Đối với ghi sổ trên máy vi tính:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày