kinh vãng sanh cực lạc

Truy cập với tư cách khách. a. Truy cập với tư cách khách là gì? Những trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử trình duyệt và sẽ không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày