thủ tục làm cấp lại chứng minh thư

Bài viết dưới đây Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ thông tin chi tiết. Bảo hiểm xã hội tự nguyện mức hưởng & đối tượng áp dụng mới 2019. mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày